Spielbericht 1   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 2   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 3   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 4   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 5   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            


                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            
                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 6   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 7   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 8   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 9   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 10   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 11   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 12   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 13   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur TitelseiteSpielbericht 14   F.d.G.3   Technik   Kreisliga   Saison 2018 / 2019 KT.              Datum       Verein       Spielernamen       Spielart    B  A  HS  ED  GD

                   F.d.G. Herne 3       Herbert Preuß       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Olaf Cieslak       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Walter Doer       Freie Partie            

                   F.d.G. Herne 3       Andreas Wilk       Freie Partie            

Zurück zur Titelseite